ANBI protestantse gemeente

Naam ANBI: Protestantse Gemeente Broek in Waterland
Telefoon: 020-4031388
RSIN/Fiscaalnr.: 813 612 809
Website: www.broekerkerk.nl
E-mail: npnielsen@ziggo.nl
Adres: Cornelis Roelestraat 16, 1151 CB Broek in Waterland

De protestantse gemeente Broek in Waterland behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en tot de wereldwijde kerk van Christus waarin ieder geroepen is om zijn of haar gaven in te zetten tot opbouw van de gemeente.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de Kerkenraad 9 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het college van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en gebouw(en) van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de Kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (ordinantie 11, art. 3)​

Jaarcijfers
Onderstaande documenten kunt u inzien of downloaden:

Beleidsplan Kerkgemeente: Beleidsplan 2017-2021 (pdf)

Diaconie Broek in Waterland: Begroting 2020-Diaconie

Broek in Waterland: Staat van baten en lasten 2018 Diaconie (pdf)

Kerkrentmeesters Broek in Waterland: Begroting 2020-Kerkrentmeesters

Kerkrentmeesters Broek in Waterland: Staat van baten en lasten 2018 Kerkrentmeesters (pdf)