ANBI protestantse gemeente

Naam ANBI: Protestantse Gemeente Broek in Waterland + diaconie
Telefoon: 020-4031388
RSIN/Fiscaalnr.:
RSIN/Fiscaalnr. Diaconie
813 612 809
824 129 441
Website: www.broekerkerk.nl/anbi-protestantse-gemeente
E-mail: npnielsen@ziggo.nl / voor diaconie: deruiter_vanveen@hetnet.nl
Adres: Cornelis Roelestraat 16, 1151 CB Broek in Waterland

De protestantse gemeente Broek in Waterland behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en tot de wereldwijde kerk van Christus waarin ieder geroepen is om zijn of haar gaven in te zetten tot opbouw van de gemeente. In het statuut (kerkorde) van de Protstantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: “een gemeente is de gemeenschap, die geroep tot eenheid, getuigenis en dienst samenkomt rondom Woord en sacramenten”.
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt (kerkorde artikel X lid 3}.

De diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financien, toezicht en (tucht)rechtspraak die geleden voor kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland. De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieen en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Broek in Waterland.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de Kerkenraad 9 leden, waarvan drie diakenen,  die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het college van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en gebouw(en) van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de Kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (ordinantie 11, art. 3)​

Het college van Diakenen telt 3 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiele middelen van eigendommen van de diaconie. De Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van de beheerszaken

Jaarcijfers
Onderstaande documenten kunt u inzien of downloaden:

Beleidsplan Kerkgemeente: Beleidsplan 2017-2021 (pdf)

Diaconie Broek in Waterland: Begroting 2020-Diaconie

Broek in Waterland: Staat van baten en lasten 2018 Diaconie (pdf)

Kerkrentmeesters Broek in Waterland: Begroting 2020-Kerkrentmeesters

Kerkrentmeesters Broek in Waterland: Staat van baten en lasten 2018 Kerkrentmeesters (pdf)