De kerkenraden van Zuiderwoude-Uitdam en Broek in Waterland hebben besloten dat we onze kerkdiensten vanwege de coronamaatregelen voorlopig uitsluitend online zullen vieren. We vieren onze diensten nu samen met Zuiderwoude-Uitdam en de PG Monnickendam.

De diensten worden uitgezonden door Omroep PIM:

  • op TV via Ziggo kanaal 36 of KPN kanaal 1442
  • online (internet) via www.omroep-pim.nl

Iedere zondag

Iedere zondag om 10.00 wordt een gezamenlijke dienst uitgezonden, meestal vanuit de Opstandingskerk in Monnickendam. Voorgangers in die diensten zijn afwisselend ds. Charlotte Kremer, ds. Martien Pettinga en pastor Marja van Gaalen. Piano- en orgelspel wordt verzorgd door Wim Dijkstra of Ike Wolters.

Veertigdagenvespers

Van Aswoensdag tot Pasen zijn elke woensdagavond om 19.00 uur op PIM de oecumenische veertigdagenvespers mee te vieren vanuit de Doopsgezinde kerk. Voorgangers in die diensten zijn afwisselend pastor Henk Bak, ds. Charlotte Kremer, ds. Martien Pettinga en pastor Marja van Gaalen. Gerda Zandstra speelt piano.

Overwegingen

  • De situatie rond corona is zo ernstig dat bijna alle activiteiten in de samenleving zijn stilgelegd, de lockdown raakt het hele maatschappelijke leven. In onze ogen zou het vreemd zijn om de kerken daarin een uitzonderingspositie te laten innemen. Het past voor ons gevoel niet bij de positie die wij als kerk in onze dorpen willen innemen.
  • Onze classispredikant adviseert om zoveel mogelijk over te gaan op digitaal vieren. Ook de landelijke kerk adviseert in die richting, al houdt die de gemeentes voor dat zij daarover zelf mogen beslissen.
  • Vrijwel al onze buurgemeenten (waaronder Monnickendam) zijn overgegaan op alleen digitaal kerken.
  • De kerkgangers die nu nog komen, behoren over het algemeen tot de kwetsbare groepen. Ondanks de zorgvuldige manier waarop wij de diensten inrichten, stellen we elkaar toch bloot aan het risico van corona.
  • Het geringe aantal kerkgangers in deze situatie vergroot de vreugde van het samen vieren niet.