ANBI gegevens van de Stichting Broeker Kerk

Algemene informatie

De Stichting Broeker Kerk is opgericht op 23 mei 2017.

Statutaire naam:               Stichting Broekerkerk
ANBI-status:                      ja
RSIN/fiscaal nummer:      857609816

Contactgegevens
Contactpersoon:               Marieke Maars
Adres :                                Wagengouw 3
.                                           1151 EE  Broek in Waterland
Email adres:                       info@broekerkerk.nl

Bankrekening (IBAN):
Stichting Broekerkerk
NL15 RABO 0328 3992 99
Stichting Broekerkerk/Steunpilaren
NL06 RABO 0328 3996 55

Samenstelling bestuur
Robert Zaal, voorzitter
Marieke Maars, secretaris
Laurens Winkel, penningmeester
Tjerk Doornenbal, bestuurslid
Sabine van Montfrans, bestuurslid

Beloningsbeleid
De bestuurders verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.

Doelstelling

Het in stand houden van de reeds in de Middeleeuwen genaamde Sint Nicolaaskerk en het ter beschikking stellen van zich daarin bevindende ruimten aan – in Broek in Waterland en de daaraan grenzende regio – werkzame verenigingen, stichtingen, groeperingen en/of organisaties op levensbeschouwelijk, maatschappelijk, cultureel of recreatief terrein.

Beleidsplan 2018

Dit beleidsplan is vooralsnog beknopt en bevat alleen de hoofdlijnen. De stichting is jong en zal de beleidsplannen het komende jaar nader in detail vaststellen en uitwerken.

De stichting heeft met ingang van 2018 de verantwoordelijkheid gekregen voor de kerk en ontwikkelt activiteiten om de maatschappelijke rol te verstevigen, de kerkelijke functie te behouden en het gebouw bouwkundig in goede staat te houden.

De stichting kan daartoe een beroep doen op een grote groep vrijwilligers – het zijn er wel 100! – die in de vorm van gildes zijn georganiseerd, bijvoorbeeld op het gebied van onderhoud en schoonmaak, culturele activiteiten en fondsenwerving.

De stichting verwerft zijn middelen uit drie bronnen:

  • verhuur en exploitatie
  • subsidies (met name voor groot onderhoud)
  • giften van de lokale gemeenschap.

Speerpunten voor 2018

  • de correcte juridische afronding van de eigendomsoverdracht van het kerkgebouw
  • het verkrijgen van de benodigde vergunningen voor het organiseren van activiteiten in en om de kerk
  • het verstevigen van de banden met de vele Broeker organisaties die we in de kerk een plek willen geven
  • het laten uitvoeren van een energiescan met het oog op het klimaatneutraal maken van de kerk.

Jaarverslag en jaarcijfers 2017

Het jaar 2017 was een overgangsjaar waarin de eigendomsoverdracht van het kerkgebouw door de Protestantse Gemeente aan de Stichting Broeker Kerk werd voorbereid. Formeel was het kerkgebouw in dat jaar nog eigendom van de kerkgemeente. Daarom zijn de financiële jaarcijfers over 2017 nog opgesteld door het kerkbestuur (College van kerkrentmeesters).
In 2018 is het kerkgebouw zowel economisch als juridisch overgedragen en zal de financiële verslaglegging voor het eerst onder de verantwoordelijkheid van de stichting plaatsvinden.

Het jaarverslag en de jaarcijfers over 2017 kunt u hieronder downloaden als pdf. Binnenkort wordt hieraan ook een meerjarenbegroting toegevoegd.

Jaarverslag 2017
Financieel verslag 2017